Braided Hose 5/4" F/M

Code Item Availability
16899 Braided Hose, 5/4" F/M, 500 mm in stock
16900 Braided Hose, 5/4" F/M, 700 mm in stock
16901 Braided Hose, 5/4" F/M, 1000 mm in stock

Download

Technical data sheet| Show (PDF 170 kB)